Novinky

Visual changes and registration modifications Vizuální změny a změny registrace

02.02.2020 · Zobrazit původní text automaticky přeloženo

various visual changes and small registration modifications

- OP-1996, Made changes to how the user registration looks, now easier to use
- OP-2069, Customer attributes translated into new languages
- OP-2045, Yoopay icon replaced by Visa and Mastercard icons
- OP-2016, Help page, verified the translations
- OP-2050, Short description of products automatically translated also - not only the long (customer) description
- OP-2043, Add offer form, verified the list of available categories displayed for the seller to select when entering a new product for sale
- OP-2033, Verified how adding individual offers works
Sprint 73.

různé vizuální změny a drobné registrační úpravy

- OP-1996, Provedené změny v tom, jak vypadá registrace uživatele, nyní jednodušší použití
- OP-2069, Zákaznické atributy přeložené do nových jazyků
- OP-2045, Ikona Yoopay nahrazena ikonami Visa a Mastercard
- OP-2016, Stránka nápovědy, ověřené překlady
- OP-2050, Stručný popis produktů automaticky přeloženy také - nejen dlouhý (zákaznický) popis
- OP-2043, Přidat formulář nabídky, ověřit seznam dostupných kategorií zobrazených pro prodávajícího vybrat při zadávání nového produktu k prodeji
- OP-2033, Ověřeno, jak funguje přidávání jednotlivých nabídek
Sprint 73.
  Načítání...